Villkor

Rättsligt meddelande

All åtkomst och användning av Daikin Europe N.V.:s webbplats lyder under följande villkor (sammantaget kallat "rättsligt meddelande"). Genom att gå till och öppna Daikins webbplats accepterar du den version av rättsligt meddelande som gäller vid tidpunkten för åtkomsten. Daikin förbehåller sig rätten att av och till ändra det rättsliga meddelandet enligt Daikins eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Fortsatt användning av denna webbplats innebär godkännande av det ändrade rättsliga meddelandet. Du ansvarar själv för att informera dig om att det rättsliga meddelandet som gäller när du går till och använder denna webbplats. Om du bryter mot några villkor i detta rättsliga meddelande kommer din behörighet att använda webbplatsen att upphöra automatiskt.

Copyright
Innehållet och layouten på denna webbplats ägs av eller är licensieras till Daikin, och är skyddad enligt upphovsrätt och andra lagar om immateriell äganderätt. Obehörig användning av innehållet kan bryta mot dessa lagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är reserverade. Kopiering, vidarebefordran, distribution eller lagring av en del av eller hela webbplatsen är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd av Daikin. Du kan ansöka om tillstånd via detta formulär.

Med undantag av sidorna som nämner "skriv ut denna sida" får du endast skriva ut en enskild sida av innehållet för din egen personliga icke-kommersiella användning, förutsatt att kopior som du tar av dessa dokument behåller alla upphovsrättsliga eller andra proprietära meddelanden och eventuell ansvarsfriskrivning som finns därpå.

Märkesnamn/varumärken
Alla märkesnamn, varumärken, logotyper och bilder som visas på denna webbplats som tillhör Daikin nu eller hädanefter är/ska uteslutande tillhöra eller vara licensierade till Daikin eller dess partner(s). Din åtkomst till denna webbplats ska inte tolkas som att du uttryckligen eller underförstått, beviljas licens eller rättigheter att använda varunamn, varumärken, logotyper och bilder som visas på denna webbplats utan föregående skriftligt godkännande av Daikin. Du kan ansöka om samtycke via detta formulär.

Användning av länkar
Webbplatsen har länkar från tredje part som Daikin inte har kontroll över. Daikin representerar ingen webbplats som du kan få tillgång till via denna webbplats.

När du går till webbplatser från tredje part via denna webbplats gör du det på egen risk. Daikin ansvarar inte för noggrannhet, aktualitet, tillförlitlighet, lämplighet, sekvens eller fullständighet av information, data, åsikter, råd eller uttalanden som görs på denna webbplats, eller för kvaliteten på produkter eller tjänster som är tillgängliga på sådana webbplatser.

Daikin tillhandahåller dessa länkar endast för din bekvämlighet och i informationssyfte. Implementerandet av sådana länkar innebär inte att Daikin godkänner eller accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser. Daikin rekommenderar att du först läser villkoren för dessa webbplatser.

Länka till Daikins webbplats
Du kan länka till Daikins webbplats under förutsättning att det tydligt nämns (på länken) att besökarna på din webbplats kommer att skickas vidare till Daikins webbplats. Länken får inte vara vilseledande eller resultera i att informationen på Daikins webbplats förefaller vara en del av en annan webbplats. Till exempel, inramning av och intern länkning till Daikins webbplats är inte tillåten utan föregående skriftligt tillstånd av Daikin.

Du kan ansöka om tillstånd via detta formulär.

Inga länkar får finnas på någon sida på din webbplats eller i en kontext som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som obscena eller kriminella eller som kränker eller förespråkar överträdelse av tredje partes rättigheter.

Garanti och friskrivning för webbplatsens användning
Daikin garanterar inte att tillgången till webbplatsen och dess innehåll kommer att vara oavbruten eller felfri. Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls på en "befintligt skick" basis, utan några som helst garantier, antingen uttryckt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till garantier för titel eller intrång, eller underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, i förhållande till tillgänglighet, korrekthet, säkerhet, tillförlitlighet eller innehåll på webbplatsen.

Webbplatsen kan innehålla tekniska eller andra misstag, felaktigheter eller typografiska fel. Daikin kan ändra innehåll, layout och tjänster som är tillgängliga på webbplatsen, inklusive priser och beskrivningar av produkter som anges här, när som helst utan föregående meddelande. Innehållet eller tjänsterna på denna webbplats kan vara föråldrade och Daikin åtar sig inte att uppdatera sådant innehåll eller tjänster.

Varken Daikin eller någon av dess entreprenörer som är involverade i att skapa, producera eller leverera innehållet på denna webbplats ska hållas ansvariga för direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda, följdskador eller skadestånd, uteblivna vinster eller förluster på grund av avbrott i verksamheten som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda denna webbplats, även om Daikin har informerats om eventuella skador.

Daikin påtar sig inget ansvar eller skadeståndsansvar för eventuella skador på, eller virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av eller som uppstår från din användning av eller tillgång till denna webbplats. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa garantier eller ansvarsbegränsningar, så ovanstående begränsningar eller uteslutningar gäller kanske inte för dig. Daikins ansvar skulle i så fall vara begränsat till den maximala omfattningen som lagen tillåter.

Om du är missnöjd med någon del av denna webbplats, är din enda och exklusiva åtgärd att avbryta din användning av denna webbplats.

Elektronisk inlämning av data
Genom att skicka in data (inklusive meddelanden, dokument och filer) till Daikin med hjälp av elektronisk post eller via formulär som finns på webbplatsen, accepterar du att:

Materialet inte kommer att innehålla något som är olagligt eller annars olämpligt för publicering;
Du kommer att använda rimliga ansträngningar för att skanna och ta bort virus, eller andra kontaminerade eller destruktiva funktioner innan du skickar in material.
Du förbinder dig att inte vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på infrastrukturen på denna webbplats.
Du samtycker till att gottgöra, hålla oskyldig och, enligt vårt val, försvara Daikin och dess tjänstemän, ledare, medarbetare, aktieägare, agenter och ombud gentemot alla krav, ansvar, skadeståndsansvar, skador och/eller kostnader som uppstår från din olämpliga användning av denna webbplats, din överträdelse av detta rättsliga meddelande eller din överträdelse, eller överträdelsen eller användning av ditt konto en annan användare, immateriell äganderätt eller annan rättighet för en person eller organ.

Dataskydd och cookies
All personlig information som Daikin samlar in från dig när du använder denna webbplats kommer att behandlas i enlighet med vår Datasekretesspolicy och Meddelande om Cookie. Du bekräftar att godkänner du att dina personuppgifter används och behandlas i enlighet med vår datasäkerhetspolicy och cookies när du använder den här webbplatsen.

Gällande lagar och jurisdiktion
Daikin driver och kontrollerar denna webbplats från platser inom Belgien. Som sådan anses informationen som ingår på denna webbplats komma från Belgien och regleras och omfattas av Belgiens lagstiftning, utan att tillämpa några principer om lagkonflikter. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, underkastar du dig den exklusiva jurisdiktion i Bryssels domstolar.

Diverse villkor

Om någon bestämmelse i det här rättsliga meddelandet skulle bli eller förklaras vara olaglig, ogiltig, eller av någon anledning ej verkställbar, ska sådan bestämmelse anses vara avskiljbar från detta rättsliga meddelande och ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av återstående bestämmelser. Detta rättsliga meddelande är hela avtalet mellan dig och Daikin beträffande sakförhållandet häri.

Denna webbplats drivs av Daikin Europe N.V., ett företag bildat i Belgien med huvudkontor på 8400 Oostende (Belgien), Zandvoordestraat 300, registrerad hos Oostende under företagsnummer 412.120.336.

Version 1.3, maj 2013

https://www.daikin.se/sv_se/juridisk%20information.html